logo-mare-sabareni
Venit minim garantat – VMG
Venit minim garantat – VMG

Ajutoare sociale acordate în baza Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare

Cine poate beneficia de acest tip de ajutor?

Familiile şi persoanele singure fără venituri sau cu venituri foarte mici, aflate în situaţii de criză sau în stare avansată de pauperitate şi care au domiciliul stabil, reşedinţa pe raza teritorială a localitatii.

Acte necesare (copie şi original)
 • actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei;
 • documentul de identitate, paşaport sau, după caz, permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă, cartea de rezidenţă, cartea de rezidenţă permanentă, eliberate de autorităţile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi;
 • livretul de familie;
 • certificatele de naştere ale copiilor sub 14 ani;
 • certificatul de căsătorie / Hotărâre de divorţ / Acte de deces;
 • hotărâre de încuviinţare a adopţiei / încredinţare / plasament familial;
 • hotărâre de stabilire a pensiei alimentare pentru copii minori, actualizată anual;
 • actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator;
 • adeverinţă eliberată de ALOFM (reînnoită la 3 luni);
 • adeverinţă de elev sau student (reînnoită la 3 luni);
 • talon orice tip de pensie;
 • talon de şomaj;
 • talon de orice tip de indemnizaţie;
 • adeverinţă de venit eliberată de Administraţia;
 • Financiară, pentru persoanele peste 18 ani (reînnoită la 3 luni);
 • certificat fiscal eliberat de Directia Generală Impozite şi Taxe Locale, pentru persoanele peste 18 ani (reînnoită la 3 luni);
 • contractul de locuinţă / Schiţa casei / Fişa de calcul a chiriei;
 • certificat de invaliditate / persoană cu handicap;
 • carte de muncă;
 • acte de studii;
 • act medical din care să reiasă starea de sănătate (apt pentru prestarea unei munci de interes local). În cazul unei persoane declarată inaptă de muncă, se solicită un certificat eliberat de Comisia de Expertiză a Capacităţii de Muncă;
 • adeverinţă eliberata de primăria localităţii în care s-a născut petentul, din care să reiasă dacă deţine sau nu proprietăţi sau terenuri agricole în aceste localităţi.
Contact