logo-mare-sabareni
Concediu și Indemnizația lunară pentru creșterea copilului – Indemnizație de creștere a copilului și stimulent de inserție conform OUG 111/2010, cu modificările ulterioare
Concediu și Indemnizația lunară pentru creșterea copilului – Indemnizație de creștere a copilului și stimulent de inserție conform OUG 111/2010, cu modificările ulterioare

Beneficiari:

 • oricare dintre părinţii fireşti ai copilului;
 • oricare dintre soţii cărora li s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau au adoptat copilul;
 • persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă;
 • asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptaţi;
 • persoana care a fost numită tutore;
 • alte situaţii.
Acte necesare pentru acordarea indemnizaţiei
 • cerere tip;
 • adeverință tip eliberată de angajator;
 • decizia de suspendare a activității conf. art. 51 lit. a (în original sau conform cu originalul de la locul de muncă);
 • certificat naștere copil (după caz toți copiii) – copie şi original;
 • acte de identitate părinţi – copie şi original;
 • certificate de căsătorie – copie şi original;
 • dosar cu şină;
 • extras de cont în original cu semnătura şi ştampila băncii pe numele titularului (dacă se doreşte plata în cont);

După caz (acte în copie + originale):

 • livretul de familie;
 • acte doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul pentru care solicită dreptul;
 • acte doveditoare privind realizarea de venituri, precum şi nivelul lunar, trimestrial sau anual al acestora, eliberate de angajator sau de organele competente;
 • certificatul de încadrare a copilului într-un grad de handicap, în situaţia în care copilul este declarat cu handicap;
 • extras de cont pe numele reprezentantului legal
  alte acte.
Acte necesare pentru acordarea stimulentului de inserţie
 • acte de identitate părinţi – copie şi original;
 • certificat naştere copil ( după caz toţi copiii) – copie şi original;
 • certificate căsătorie – copie şi original;
 • adeverinţă eliberată de angajator din care să reiasă data reluării activităţii, stagiul de cotizare şi perioada de ICC;
 • dovada reluării activităţii (decizie, ordin, act adiţional);
 • cerere tip;
 • extras de cont în original cu ştampila şi semnătura băncii (după caz);
 • dosar cu şină.
Contact