logo-mare-sabareni
Ajutoare pentru încălzire
Ajutoare pentru încălzire
Acte necesare acordării ajutorului pentru incalzirea locuintei 2015-2016

Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă în conformitate cu OUG nr. 27/2013 şi OUG nr.70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, în baza cererii – declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială, însoţită de o serie de acte doveditoare.

Cererile şi declarația pe propria răspundere, însoțite de actele doveditoare, se depun la sediul Direcției Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3, până la data de 20 noiembrie 2015. Pentru cererile depuse după această dată, stabilirea dreptului la ajutor pentru încălzirea locuinței se face începând cu luna următoare depunerii acestora.

Actele necesare întocmirii dosarului pentru acordarea subvenţiei la încălzire pentru sezonul rece 1 noiembrie 2015 – 31 martie 2016 sunt:

1. Acte privind componenţa familiei:
– actele de identitate ale solicitantului şi/sau ale membrilor familiei (CI, BI, PST, CIP, DI etc) sau certificatele de naştere pentru copiii cu vârsta până la 14 ani;
– hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului;
– actul din care să rezulte calitatea de tutore sau curator

2. Acte privind veniturile nete realizate în luna anterioară depunerii cererii, după caz:
– Salariul şi alte drepturi salariale: adeverinţa eliberată de angajator cu venitul net realizat, în care să fie specificat dacă salariatul primeşte sau nu bonuri, precum şi valoarea acestora;
-Pensii: mandate / talon / extras de cont;
-Indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului: adeverinţa eliberată de Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti (APISMB) sau de instituţia plătitoare / talon plată / extras de cont;
– Indemnizaţii cu caracter permanent/temporar (şomaj): talon de plată / extras de cont;
-Alocaţii: adeverinţa APISMB / talon de plată / extras de cont;
-Burse: adeverinţă instituţie învăţământ, în care să fie specificat dacă elevul / studentul primeşte bursa, tipul bursei şi cuantumul;
-Ajutoare: talon plată / extras de cont

3. Copie act de proprietate / contract de închiriere / contract de întreţinere/comodat;

4. În cazul persoanelor care solicită ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi nu au pe actul de identitate domiciliul la adresa respectivă (studenţi, copii care locuiesc în proprietatea părinţilor), precum şi persoanele care au pe actul de identitate adresa unde locuiesc şi nu sunt proprietari, chiriaşi, moştenitori, succesori – împuternicire legală din partea proprietarului prin care îşi exprimă acordul de a depune cerere şi de a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei;

5. Adeverinţă emisă de asociaţia de proprietari / locatari / chiriaşi din care să reiasă numărul membrilor de familie şi numele acestora, care figurează pe lista de întreţinere / în cartea de imobil, şi copie de pe factura de energie termică corespunzătoare blocului şi scării unde se solicita ajutorul (sau specificat pe cerere CODUL PUNCT CONSUM) pentru încălzirea cu energie termică;

6. Factura EURO SEVEN INDUSTRY SRL pentru încălzirea cu gaze naturale;

7. Factura ENEL pentru încălzirea cu energie electrică (unde este cazul dovada debranşării de la energie termică sau gaze naturale);

8. În cazul copiilor lăsaţi în grija bunicilor – Referitor la minorul care locuieşte cu bunicii, cu părinţii care locuiesc la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului,copilul poate fi asimilat familiei bunicilor doar în condiţiile în care este stabilită măsura plasamentului sau a tutelei, altfel copilul este în întreţinerea părinţilor naturali.

9. În cazul persoanele fără venit – adeverinţa de venit administraţia financiară şi declaraţie pe propria răspundere privind veniturile din care se întreţin, cu menţionarea luării la cunoştinţă că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepseşte conform legii;

10. Persoanele care deţin autoturisme – cartea autoturismului /talon autoturism (din care să reiasă anul de fabricaţie al autoturismului);

11. Persoanele care au domiciliul pe raza altui sector şi solicită ajutor din sectorul 3 trebuie să prezinte în plus negaţie şi certificat fiscal de la primăria de domiciliu;

12. Alte documente solicitate, după caz.

Contact